Wij scoren een 4.8 / 5!

Bestel vandaag, betaal achteraf
Staffelkorting bij meerdere exemplaren
Op werkdagen voor 15:00 besteld, morgen in huis
PhoneSleepr ®

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • PhoneSleepr: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91141028
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie PhoneSleepr werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd.
 • Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en PhoneSleepr ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop PhoneSleepr deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door PhoneSleepr uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
 • Indien PhoneSleepr niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat PhoneSleepr het recht verliest om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 • PhoneSleepr heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.

Artikel 3 Offertes

 • Iedere offerte van PhoneSleepr is vrijblijvend.
 • Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan opdrachtgever aan de offerte geen rechten ontlenen.
 • Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij PhoneSleepr schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien opdrachtgever de offerte aanvaardt dan behoudt PhoneSleepr het recht om de offerte binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 • PhoneSleepr is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht PhoneSleepr niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is PhoneSleepr daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PhoneSleepr anders aangeeft.
 • Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.

Artikel 4 De overeenkomst

 • Een overeenkomst, tussen PhoneSleepr en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door PhoneSleepr.
 • PhoneSleepr is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren.
 • Eventuele specificaties, maten, modellen, constructies, en andere (technische) bescheiden of materialen maken deel uit van de overeenkomst en/of bestelling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • De producten van PhoneSleepr worden volgens de overeenkomst en/of bestelling vervaardigd.

Artikel 5 Annulering en wijziging overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 • Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van PhoneSleepr.
 • Zonder daarmee in gebreke te komen, kan PhoneSleepr een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren.
 • Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
 • Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van PhoneSleepr.

Artikel 6 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

              PhoneSleepr is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • PhoneSleepr na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
  • Opdrachtgever de overeengekomen betaling niet heeft voldaan.

Artikel 7 Garanties, onderzoek en reclames

 • Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken (o.a. vakjes van de Phonesleepr controleren), onmiddellijk op het moment dat de tassen geleverd zijn door PhoneSleepr. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever PhoneSleepr terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling PhoneSleepr schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht.
 • PhoneSleepr dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
 • Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door PhoneSleepr terug genomen, tenzij de zaak gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van PhoneSleepr te wijten is. In dat geval zal PhoneSleepr zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

Artikel 8 Betaling

 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door PhoneSleepr aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • PhoneSleepr kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 • Indien de betaling ontvangen is, verstuurt PhoneSleepr de bestelling. Bij bestellingen op rekening, verstuurt PhoneSleepr de eerstvolgende werkdag de bestelling.

Artikel 9 Herroepingsrecht

 • PhoneSleepr accepteert alleen producten die defect of beschadigd zijn en binnen 14 dagen teruggestuurd worden. Als dit het geval is, zullen wij ervoor zorgen dat het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending op uw rekening staat. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour vanaf de school/huis naar het magazijn zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan PhoneSleepr geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht, kunt u contact met ons opnemen via info@PhoneSleepr.nl. Zodra wij de geretourneerde bestelling hebben ontvangen, beoordelen wij het defect en / of de beschadiging en informeren u vervolgens per e-mail.

Artikel 10 Overmacht

 • PhoneSleepr is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van PhoneSleepr ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval:
  • Oproer;
  • Oorlog of oorlogsgevaar;
  • Mobilisatie;
  • Bedrijfsbezetting;
  • Werkstaking, boycot, blokkade;
  • Natuurramp;
  • (kern)Explosie;
  • Ernstige brand;
  • Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;
  • Uitval van toevoer van energie;
  • Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod;
  • Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.
 • PhoneSleepr kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel PhoneSleepr als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van PhoneSleepr is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 • PhoneSleepr is te nimmer aansprakelijk voor telefoons die uit de PhoneSleepr vallen.
 • PhoneSleepr is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van PhoneSleepr niet heeft gevolgd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en PhoneSleepr is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van PhoneSleepr, hetzij de woonplaats van opdrachtgever.
 • Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.